Pasivní (elektro)komponenty

Elektro

Nejprve ty aktivní

Aktivní prvky obvodů jsou ovládány řídicím napětím. To rozhoduje o jejich chování, jako je například spínání nebo propustnost elektrického proudu. Patří mezi ně třeba diody, tranzistory, tyristory, ale i relé.
Potenciometr na kytaře

Co znamenají pasivní prvky?

Naopak pasivní součástky pracují dle fyzikálních hodnot, které se nemění ani vlivem napětí, ani protékajícího proudu. Asi jediným faktorem, který by je mohl více či méně ovlivňovat, je teplota v jejich okolí. Do této kategorie patří kupříkladu kondenzátory, induktory, rezistory a různé ovládací knoflíky.

Rezistory

Rezistory, neboli lidově česky odpory, existují buď pevné, nebo proměnné a do obvodů se vkládají zejména k rozdělování a snižování elektrického proudu a napětí. Zatímco pevné rezistory mají hodnotu odporu nastavenou a mění se jen vlivem teploty nebo napětí, u proměnných ji lze v určitém rozsahu měnit a upravovat tak funkci ostatních součástek v obvodu. Tímto způsobem lze provádět nastavení hlasitosti, stmívat a rozsvěcovat světla, nebo seřizovat teplotu. Celkem často je možné se v tomto ohledu setkat s pojmem potenciometr.
Prvky elektrického obvodu

Kondenzátory

Tyto součástky se vyznačují schopností akumulace elektrické energie. Je sestaven ze dvou elektrod (vodivé desky), oddělenými tzv. dielektrikem (např. kondenzátorový papír, slída, keramika, vzduch). Přivádí se na ně opačně polarizované elektrické náboje, které jsou vzájemně přitahovány.

Cívky

Cívku tvoří izolovaný vinutý drát, obvykle s izolační nosnou kostrou. Může být využívána k vytvoření magnetického pole a síly, nebo jako nositel indukčnosti k indukování elektrického proudu magnetickým polem.

Ovládací knoflíky

Jsou využívány zejména ve spojení s potenciometry, kdy jsou nasazené na jejich hřídelkách k ovládání obsluhou. Pro usnadnění nastavování požadovaných hodnot jsou opatřeny nejrůznějšími stupnicemi a barevnými rozlišovadly.