Tlumočnické služby pro cizince

Služby

Řada profesí v České republice je v dnešní době vykonávána lidmi s jinou národností, kteří na našem území žijí dočasně nebo trvale především za účelem výkonu povolání. Cizinci jsou najímáni zpravidla ve dvou základních režimech, a to na práci především manuální, o kterou není mezi tuzemskými pracovníky veliký zájem, ale i na práci kvalifikovanou.

Pracovníci ze zahraničí tak přicházejí jak za jistým výdělkem, tak za výkonem konkrétní činnosti vyžadující specifické dokončené vzdělání či certifikaci. Během života v zahraničí – osobního i profesionálního – jsou pak cizinci nuceni řešit řadu administrativních úkonů, které vyžadují komunikaci s různými úřady či institucemi, a také vyplňování formulářů.

soudní tlumočnice

I v případě, že cizinec mluví místním jazykem, je často potřeba služeb tlumočníka nebo soudního tlumočníka.

V jakých případech je nutné využívat tlumočnické služby

Mezi tlumočnické služby patří nejen samotné simultánní tlumočení při realizaci různých právních či jiných úkonů, ale také překlad dokumentů. V běžné praxi cizinci obvykle stačí klasické tlumočnické služby, při oficiálním vystupování je často vyžadována přítomnost nebo ověření soudním překladatelem.

Standardní tlumočnické služby

Tlumočníka si s sebou cizinci berou na různá jednání, nebo využívají jeho překladatelských služeb v případech, kdy není potřeba oficiální potvrzení, že se jedná o překlad korektní nebo nehrozí riziko, že bude výstup daného tlumočeného rozhovoru v budoucnosti rozporován, či by mohlo případné způsobené nedorozumění cizince nějakém způsobem poškodit.

Standardních tlumočnických služeb se tak využívá především pro obchodní jednání, přednášky apod.

Soudní tlumočníci a překladatel

Velmi důležitou kategorií služeb poskytovaných cizincům je pak soudní tlumočení. Soudní tlumočník je osoba pověřená (jmenovaná) soudem k vykonávání této činnosti na základě splnění podmínek (certifikace, vzdělání, praxe), které jsou specifikovány v legislativě.

Soudní tlumočník či překladatel disponuje kulatým razítkem a smí provádět či ověřovat překlady oficiálních dokumentů. Přítomnost soudního tlumočníka je vyžadována u všech oficiálních či právních úkonů, k nimž je zpravidla následně některou státní institucí vydán konkrétní dokument, jehož pravost se tímto způsobem rovněž ověří.

tlumočníci

Soudní tlumočník vykonává zároveň také funkci notáře a má právo potvrzovat pravost dokumentů a jejich překladů, existuje-li k nim originál v jazyce, jež má jako soudní tlumočník registrovaný.

Úkony vyžadující přítomnost soudního tlumočníka

Jak již bylo zmíněno, přítomnost soudního tlumočníka (resp. jeho překladatelské služby) jsou využívány v případě, že cizinec na území jiného státu řeší životní situaci, jež vyžaduje oficiální komunikaci s úřady či institucemi. Může se jednat o úkony soukromého i profesního charakteru a zahrnují především:

  • oficiální a ověřený překlad osobních dokumentů
  • vyřizování žádostí o zaměstnání nebo řešení aspektů týkajících se zaměstnání přímo na konkrétním úřadu či v instituci
  • svatební obřad při sňatku s cizincem
  • vyřizování žádosti o získání přechodného či trvalého pobytu
  • účast na soudním jednání
  • při výpovědi v rámci vyšetřování trestného činu či jiném jednání s policií